Feniks-Libris
RSD EUR USD
BRZA PRETRAGA
OBLASTI
NEWSLETTER
Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o novim knjigama u našoj ponudi i akcijskim sniženjima,
prijavite se:
e-mail:
Oblast: ANTIKVARNA IZDANJA
Kasandra I Delija Fialjo

Kasandra I

Roman prema istoimenoj hit tv seriji,najgledanijoj latino-američkoj sapunici na prostorima Srbije.
Cena: 250,00 rsd
korpa ком. u korpu
Kasandra II Delija Fialjo

Kasandra II

Roman prema istoimenoj hit tv seriji,najgledanijoj latino-američkoj sapunici na prostorima Srbije.
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Kineska fantastika Grupa autora

Kineska fantastika

Konfučijanski filozofi koji su dominirali kineskom državom zamislili su ove odnose kao harmoničnu ravnotežu obaveza i jedan broj priča iz ove zbirke ilustruje upravo njihovo vidjenje poretka i vlasti. Opšte uzevši, konfučijanci su predstavljali glas nadmoćnih pripadnika društva - cara, oca, muža. Medjutim, većina ovih priča govori u prilog one druge strane jer dolaze od taoista - filozofa i društvenih kritičara koji su predstavljali potčinjene društvene slojeve i, istorijski gledano, bili suprotstavljeni konfučijancima...
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Koktel Menhetn Milomir Đukanović

Koktel Menhetn

"Ljudski život je sačinjen od snova, kao što je haljina koju nosim satkana od čvorova. Svaki dan je jedan san koji smo noću izatkali. Mi stvaramo svoje snove kao što gradimo kuće, pa onaj ko je vešt i umešan, živi u lepom i toplom snu, kao i onaj što ume, živi u lepoj i toploj kući. No jedno upamti, mladiću: san je važniji od kuće. Čovek može da se skloni u svoj san u svako doba, u svakoj prilici, u bilo kojem kraju sveta i da u njemu živi sigurnije nego u bilo kakvoj kući."
Cena: 300,00 rsd
korpa ком. u korpu
Koridor X-evropski putevi kulture Grupa autora

Koridor X-evropski putevi kulture

"Koridor 10" je putničko-turistički vodič najvažnijim putnim pravcima Srbije, koji se u evropskoj mreži označava kao Koridor 10, kojim je povezano osam evropskih zemalja. Ova evropska transverzala kroz Srbiju ide pravcem Subotica-Preševo, sa ograncima prema Batrovcima i Dimitrovgradu. Knjiga je uporednim tekstom na srpskom i engleskom, opremljena preglednim auto kartama i deo je međunarodne edicije "Evropski putevi kulture".
Cena: 1.180,00 rsd
korpa ком. u korpu
Kraljevi ruske mafije Zdenjek Šamal

Kraljevi ruske mafije

Cena: 400,00 rsd
korpa ком. u korpu
Krave,svinje,ratovi i veštice Marvin Haris

Krave,svinje,ratovi i veštice

Antroploško objašnjenje zagonetki kulture. Pročitajte zašto je indijska poljoprivreda efikasnija od američke,zašto ratnici mrze žene,u kojim situacijama agresivnost deluje kao stabilizator populacije,kakav je ekološki
značaj ratova među nekim plemenima,zašto je u nekim situacijama u interesu da zanemare devojčice i rađaju agresivne dečake,zasto "primitivni" narodi imaju više slobodnog vremena od nas,takođe i o lovu na veštice.
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Kritika čistog uma Imanuel Kant

Kritika čistog uma

U jed­no­me ro­du svo­ga sa­zna­nja ljud­ski um ima čud­nu sud­bi­nu: što ga uz­ne­mi­ru­ju pi­ta­nja o ko­ja ne mo­že da se oglu­ši, jer mu ih po­sta­vlja sa­ma pri­ro­da uma, ali ko­ja on ipak ne mo­že da re­ši, jer ona pre­ma­ša­ju sva­ku moć ljud­sko­ga uma.

Ima­nuel Kant ro­đen je 1724. go­di­ne i pri­pa­da za­čet­ni­ci­ma mo­der­ne fi­lo­zo­fi­je.

U fi­lo­zo­fi­ji sa nji­me po­či­nje no­vi pe­riod – Ne­mač­ka kla­sič­na fi­lo­zo­fi­ja (ili Ne­mač­ki kla­sič­ni ide­a­li­zam). Kan­to­va naj­po­zna­ti­ja de­la su tri kri­ti­ke: Kri­ti­ka či­stoga uma, Kri­ti­ka prak­tič­nog uma i Kri­ti­ka mo­ći su­đe­nja. Ovim tri­ma kri­ti­ka­ma pri­pa­da­ju i tri osnov­na, jed­no­stav­na pi­ta­nja fi­lo­zo­fi­je:

Šta mo­gu da znam?
Šta tre­ba da či­nim?
Če­mu mo­gu da se na­dam?

Kant uvek na­gla­ša­va da pra­va na mi­šlje­nje ni­su do­volj­na, ne­go da se ona mo­ra­ju is­ko­ri­sti­ti, stva­ra­ju­ći no­ve te­o­ri­je i no­ve hi­po­te­ze ko­je će ši­ri­ti na­še ho­ri­zon­te.

Po­sta­vlja­ju­ći uni­ver­zal­ne nor­me ko­je su pri­hva­tlji­ve pra­vi­mo mo­guć­nost da is­ka­že­mo svo­je raz­li­či­to­sti.

Kri­ti­ka či­stoga uma ob­ja­vlje­na je 1781. go­di­ne i iza­z­va­la je ve­li­ku pa­žnju u fi­lo­zof­skim kru­go­vi­ma, nje­na vred­nost osta­la je neo­spor­na i do da­nas.

Me­đu­tim, ako jed­na te­o­ri­ja ima u se­bi ži­vot­ne sna­ge, to će ipak dej­stvo i pro­tiv­dej­stvo ko­ji joj u po­čet­ku gro­ze ve­li­kom opa­sno­šću po­slu­ži­ti s vre­me­nom sa­mo to­me da se iz­gla­ča­ju nje­ne ne­rav­ni­ne, i da joj se u krat­kom vre­me­nu pri­ba­vi i po­treb­na ele­gan­ci­ja, ako se njo­me bu­du ba­vi­li lju­di ne­pri­stra­sni, lju­di od uvi­đav­no­sti i istin­ske po­pu­lar­no­sti.
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Kvidič kroz vekove Kenilvorti Visp

Kvidič kroz vekove

Ukoliko ste se ikada zapitali kako je nastala Zlatna skrivalica, kako su uvedene Bladžerke, ili zašto Vigtaunske lutalice imaju izvezene satare na odorama, potreban vam je Kvidič kroz vekove. Ovo ograničeno izdanje kopija je knjige pohranjene u Školskoj biblioteci Hogvortsa, gde je mladi obožavaoci Kvidiča konsultuju gotovo svakodnevno...
RASPRODATO!
Ukoliko želite da Vas obavestimo kada naslov bude dostupan, kliknite ovde.
Ljubavna mašina II Žaklin Suzan

Ljubavna mašina II

Knjiga I - Amanda
Knjiga II - Megi
Knjiga III - Džudit
Cena: 210,00 rsd
korpa ком. u korpu
Strana:  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  >>  kraj
 
pouke i saveti
Neznanje je bolest, ali, srećom, nije zarazna.
• • •
Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo.
• • •
Da je život lep, čovek se ne bi rodio plačući
• • •
Ništa samo po sebi nije ni dobro, ni loše, zavisi samo šta o njemu mislimo.
• • •
Pred velikom širinom većina ljudi obično zatvori vrata.
• • •
Važna je večna živost, a ne večni život.
• • •
Ako ne misliš o budućnosti ne možeš je ni imati.
• • •
Oni koji su zaista veliki umovi, ti viju svoja gnijezda na visinama, usamljeni kao orlovi.
• • •
Ono što smo napravili za sebe, umire zajedno sa nama; ono što smo učinili za druge, ostaje besmrtno.
• • •
Svi koji ne mogu zapamtiti iskustva prošlosti, osuđeni su da ih ponavljaju.
• • •
Karakter je za uspeh važniji od inteligencije.
• • •
Lako možemo oprostiti detetu koje se boji mraka. Prava tragedija u životu su ljudi koji se boje svetlosti.
• • •
Reč koju si zadržao za sebe, tvoj je rob; reč koju si izgovorio, tvoj je gospodar.
• • •
Najtraženije
Istorija Srba Istorija Srba, Vladimir Ćorović
Ezopove basne Ezopove basne, Ezop
Orkanski visovi Orkanski visovi, Emili Bronte
1000 zašto 1000 zato 1000 zašto 1000 zato, Vojin Ančić sa grupom autora priredio
Atlas lekovitog bilja Atlas lekovitog bilja, Dragiša Milovanović
Francusko-srpski rečnik Francusko-srpski rečnik, Filip Medić i Etjen Loran
TOTEM I TABU TOTEM I TABU, Sigmund Frojd
Taoističke priče Taoističke priče, Izabrao i preveo Aleksandar Miletić
Jelena Anžujska Jelena Anžujska, Ana Atanasković
Naša preporuka
Kroz prizmu kristala Kroz prizmu kristala, Ena Reno Tot
Misli Misli, Matija Bećković
Čovek i njegov identitet Čovek i njegov identitet, Vladeta Jerotić
Majstor i Margarita Majstor i Margarita, Mihail Bulgakov
NOVO U PONUDI:
Svet kao volja i predstava Svet kao volja i predstava, Artur Šopenhauer
Komedije Komedije, Aristofan
AKCIJE:
Čudesna mitska bića Čudesna mitska bića, Alehandra Ramirez i Agustin Celis
Zlatne bajke Zlatne bajke, Grupa autora
KONTAKT
Feniks libris
Lagumska 14 (bivša Gajeva)
Zemun
011/307-6829
063/241-216
office@feniks-libris.com
Feniks libris, Lagumska 14, Zemun
Uspešno dodato u korpu.

Pregledaj korpu     Nastavi kupovinu
• 2023 Feniks-libris.com • dB engine & sotware: LatiCOM Software